infrastruktura i środowisko
ŻWIK
kropla
UE fundusz spójności
jednostak

Zakres działań i odpowiedzialności

 


logo_projektu.jpg ZAKRES DZIAŁAŃ


Do zasadniczych działań JRP należy realizacja Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań”, a w szczególności:

 • przygotowanie procesu inwestycyjnego, w tym dokumentacji formalno - prawnych związanych z realizacją Projektu,
 • organizacja przygotowania kompletnych dokumentacji przetargowych na wykonawstwo Robót i nadzór nad Robotami, dostawy i usługi,
 • przeprowadzenie postępowań przetargowych,
 • udział w pracach Komisji Przetargowych,
 • przygotowanie Umów z Wykonawcami związanych z wdrażaniem Projektu,
 • nadzór i współpraca z Wykonawcami Robót i Inżynierem,
 • prowadzenie sprawozdawczości i  monitoringu,
 • przygotowanie wniosków o dokonanie płatności z Funduszu Spójności i budżetu państwa,
 • współpraca z Instytucją Wdrażającą (realizacja Umowy o dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań” z Instytucją Wdrażającą),
 • utrzymywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji Projektu.


 logo_projektu.jpg ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW JRP


foto_jz_001.jpg 

 

1. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - MAO jest odpowiedzialny za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji.

 

 

Zakres obowiązków MAO obejmuje:

 • odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji
 • potwierdzanie dokumentów poświadczających wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości projektów
 • nadzór nad przygotowaniem i publikacja ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym kryteriów oceny ofert jak również nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadń zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • nadzór nad przygotowaniem umów z wykonawcami
 • nadzór nad przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego i ofert oraz zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i udostępniania umów z wykonawcami
 • nadzór nad sporządzaniem wniosków o płatność
 • nadzór nad przygotowaniem dokumentów rozliczeniowych
 • monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu realizacji projektu
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Beneficjenta Końcowego uczestniczącymi w realizacji Projektu
 • opiniowanie korespondencji i dokumentów przygotowywanych w JRP
 • zapewnienie warunków pracy dra kontroli wewnętrznych, zewnętrznych i audytów
 • zapewnienie organizacji i udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji Projektu
 • reprezentowanie Beneficjenta na zewnątrz w sprawach związanych z Projektem

DSC04115.jpg

 

2. Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – Vice - MAO (Measure Authorising Officer)

Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – Vice - MAO, powołany przez organ statutowy Beneficjenta    Końcowego, tj.  Zarząd spółki posiadający nominację Urzędnika Zatwierdzającego Ministerstwa Środowiska poświadczającą pozytywnie ukończone postępowanie weryfikacyjne, jest odpowiedzialny za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji.

 

Zakres obowiązków Vice - MAO obejmuje:

 • odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji;
 • potwierdzanie dokumentów poświadczających wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości projektów:  protokołów częściowego odbioru wykonanych robót, świadectw przejęcia, świadectw wykonania lub protokołów końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji, przejściowych świadectw płatności, protokołów konieczności łącznie z protokołami negocjacji, dokumentów potwierdzających osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych, raportów końcowych, itp. 
 • nadzór nad przygotowaniem i publikacją ogłoszeń, nadzór nad przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym kryteriów oceny ofert jak również nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • nadzór nad przygotowywaniem umów z wykonawcami;
 • nadzór nad przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego i ofert oraz zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i udostępniania umów z wykonawcami;
 • nadzór nad sporządzaniem wniosków o płatność (zaliczkową, pośrednią i końcową) wraz z niezbędnymi dokumentami, warunkującymi przekazanie środków;
 • nadzór nad przygotowaniem dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur, dotyczących ponoszonych wydatków kwalifikowanych projektu oraz wniosków o uznanie wydatków za kwalifikowane;
 • monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji projektu oraz zgodność realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności zasadami określonymi w decyzji lub umowie o dofinansowaniu;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Beneficjenta Końcowego uczestniczącymi w realizacji Projektu,
 • opiniowanie korespondencji i dokumentów przygotowywanych w JRP,
 • zapewnienie warunków pracy dla kontroli wewnętrznych, zewnętrznych i audytów,
 • zapewnienie organizacji i udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji Projektu,
 • przygotowywanie strategii realizacji Projektu,
 • reprezentowanie beneficjenta na zewnątrz w sprawach związanych z Projektem,
 • zastępowanie MAO - Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu w trakcie jego nieobecności.

DSC04099.jpg 

 

 

3. Specjalista ds. finansowych

 

 

Specjalista ds. finansowych odpowiada za:

 • rozliczanie środków programowych oraz nadzór finansowo - rachunkowy
 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej i majątkowej przy zastosowaniu programu FK, w tym pozabilansowej ewidencji księgowej oraz miesięczne uzgadnianie sald
 • przygotowywanie okresowych bilansów i raportów finansowych
 • obsługa wewnętrzej kontroli finansowej w zakresie środków przeznaczonych do dyspozycji przy realizacji Projektu
 • wykonywanie monitoringu finansowego i kwalifikacji kosztów inwestycyjnych przy zachowaniu zapisów Umowy o dofinansowanie Projektu oraz stosownych wytycznych dla Funduszu Spójności
 • sporządzanie materiałów ekonomicznych, planów finansowaych i harmonogramów płatności wraz z ich aktualizacją
 • pozyskiwanie środków programowych
 • monitoring finansowy
 • koordynacja i współpraca z Gminą Żagań o statusie miejskim i Gminą Żagań w zakresie przepływów pieniężnych i dokumentów finansowych
 • opracowywanie wniosków o płatność w ramach Projektu
 • sporządzanie raportów rzeczowo - finansowych wymaganych przez Insytucję Zarządzającą i Instytucję Wdrażającą niezbędnych do rozliczenia Projektu
 • obsługa kontroli terenowych z ramienia ŻWIK Sp. z o.o. oraz instytucji pośredniczących i zarządzających
 • nadzór nad realizacją audytów wewnętrznych i monitoringu zewnętrznego
 • sporządzanie bieżących i zbiorczych materiałów rozliczeniowych
 • zapewnienie terminowej realizacji płatności zgodnie z zapisami w kontraktach
 • prowadzenie rejestru zweryfikowanych i zapłaconych faktur
 • prowadzenie obsługi finansowej JRP
 • prowadzenie sprawozdawczości finasowej Projektu i monitoringu kosztów niekwalifikowalnych
 • monitorowanie zgodności zobowiązań i płatności z warunkami kontraktu
 • prognozowanie przepływów finansowych
 • monitorowanie realizacji Harmonogramów rzeczowo - finansowych i Planów płatności
 • monitorowanie zabezpieczeń właściwego wykonania kontraktu, ubezpieczeń, gwarancji bankowych, zwrotu kwot zatrzymania itp.
 • udział w opracowywaniu raportów finansowych realizacji Projektu
 • udział w kontrolach i audytach
 • monitorowanie skutków w zakresie terminów i kosztów uzasadnionych zmian na podstawie zatwierdzonych protokołów
 • opracowywanie zapotrzebowania na środki finansowe zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz zobowiązaniami wynikającymi z kontraktów
 • wykonywanie wszelkich innych zadań w zakresie obsługi finasowo - sprawozdawczej zalecanych przez MAO.

DSC04152_109.jpg 

 

 

4. Specjalista ds. administracyjno - kadrowych

 

 

Specjalista ds. administracyno - kadrowych ŻWiK odpowiada za:

 • organizacje przepływu informacji z zakresu realizacji Projektu
 • prowadzenie spraw administracyjnych JRP
 • prowadzenie terminarzy i dokumentacji spotkań
 • archiwizację wszelkich dokumentów zwiazanych z realizacją Projektu
 • wykonywanie innych zadań w zakresie prac administracyjnych zleconych przez MAO - Pełnomocnika ds. realizacji Projektu
DSC04150_108.jpg

 

 

 

5. Referent ds. technicznych

 

 

 

Referent ds. technicznych odpowieda za:
 • zapewnienie poprawnego przepływu informacji z zakresu realizacji projektu,
 • prowadzenie praw administracyjno – biurowych JRP,
 • organizacja spotkań koordynujących poprawną realizację projektu oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej i notatek sprawozdawczych ze spotkań,
 • archiwizacja wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu,
 • współpraca z wykonawcami, prawnikiem, urzędami, Inżynierem Kontraktu oraz innymi podmiotami w zakresie poprawnej realizacji projektu,
 • przygotowywanie pism wychodzących z JRP, zestawień dokumentów, raportów oraz prezentacji związanych z poprawną realizacją projektu,
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi ŻWiK Sp. z o.o. w firmie w zakresie właściwej realizacji projektu,
 • nadzorowanie prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z poprawną realizacją projektu,
 • wykonywanie wszelkich innych zadań w zakresie prac administracyjno – biurowych zlecanych przez MAO – Pełnomocnika ds. realizacji projektu.

cm.jpg 

 

 

6. Specjalista ds. wodno - kanalizacyjnych

 

 

Specjalista ds. wodno - kanalizacyjnych odpowiedzialny jest za:

 • nadzorowanie postępowań administracyjnych i zmian w zakresie Prawa Budowlanego
 • nadzorowanie uregulowań spraw własnościowych infrastruktury ściekowej
 • uzyskanie zgód na wejście w teren dla wykonania robót
 • przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami i zainteresowanymi podmiotami w zakresie uwarunkowań realizacyjnych Projektu
 • bieżąca obsługa techniczna Projektu
 • przekazywanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami
 • przegląd i wnoszenie uwag w uzgodnieniach projektów będących po stronie Wykonawcy
 • weryfikowanie i uzgadnianie opracowanych projektów budowlanych, wykonawczych, sporządzonych przez Wykonawców i Inżyniera
 • wnioskowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia, o zmianie ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, operatu wodno - prawnego, pozwolenia na budowę
 • opiniowanie zmian w projektach budowlanych, wykonawczych i dokumentacji powykonawczej
 • współpraca w działaniach terenowo - prawnych z pozostałymi komórkami organizacyjnymi ŻWiK Sp. z o.o.
 • inicjowanie narad konsultacyjnych, sporzadznie opinii i sprawozdań technicznych
 • archiwizowanie dokumentacji projektowej, dokumentacji odbiorów częściowych, końcowych oraz dokumentacji powykonawczej
 • uczestniczenie w procedurach przekazywania placu budowy wraz z dostarczaniem Wykonawcy Dzianników Budowy
 • monitorowanie postępu prac poprzez inspekcję placu budowy, pomiary itp. wraz z dokumentowaniem
 • monitorowanie trybu zatwierdzania producentów oraz prawidłości kontroli dostaw materiałów, urzadzeń
 • kontrola zgodności z wymaganiami Unii Europejskiej świadectw pochodzenia materiałów i urządzeń
 • udział w opracowywaniu Harmonogramu Projektu, program robót, planu płatności oraz monitorowanie ich realizacji wraz z udziałem w opracowywaniu raportów postępu prac w aspekcie rzeczowym i jakościowym
 • kontrolowanie zgodności realizacji Projektu z wymaganym Systemem Zapewnienia Jakości
 • udział w odbiorach, testach, badaniach, rozruchach, kontrolach, audytach itp.
 • monitorowanie usuwania wad
 • opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego, składanie wniosków o zgodę na zajęcie pasa drogowego, monitorowanie w trakcie realizacji Projektu
 • opiniowanie wniosków i protokołów zmian, prac dodatkowych, nieprzewidzianych w projekcie budowlanym i wykonawczym
 • wnioskowanie o zgodę na wycinkę drzew
 • monitorowanie zabezpieczenia obiektów, budynków, znaleizisk archeologicznych itp. w rejonie prowadzenia prac
 • kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska
 • wykonywanie innych zadań w zakresie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej zlecanych przez MAO

DSC04124.jpg 

 

 

7. Główny Inżynier ŻWiK

 

 

Główny Inżynier ŻWiK odpowiedzialny jest za:

 • nadzorowanie postępowań administracyjnych i zmian w zakresie Prawa Budowlanego
 • nadzorowanie uregulowań spraw własnościowych infrastruktury oczyszczania ścieków
 • przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami i zainteresowanymi podmiotami w zakresie uwarunkowań realizacyjnych Projektu
 • bieżąca obsługa techniczna Projektu
 • koordynacja działań sekcji oczyszczalni ścieków
 • przekazywanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z niebędnymi drcuzjami i pozwoleniami
 • przegląd i wnoszenie uwag w uzgodnieniach projektów będących po stronie Wykonawcy
 • weryfikowanie i ugadnianie opracowanych projekyów budowlanych, wykonawczych, sporządzonych przez Wykonawców i Inżyniera
 • wnioskowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o zmianie ostatecznej  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, operatu wodno - prawnego, pozwolenia nabudowę
 • opiniowanie zmian w projektach budowlanych, wykonawczych i dokumentacji powykonawczej
 • współpraca w działaniach terenowo - prawnych z pozostałymi komórkami organizacyjnymi ŻWiK Sp. z o.o.
 • inicjowanie narad konsultacyjnych, sporzadzanie opinii i sprawozdań technicznych
 • archiwizowanie dokumentacji projektowej, dokumentacji odbiorów częściowych, końcowych oraz dokumentacji powykonawczej
 • uczesniczenie w procedurach przekazywania placu budowy wraz z dostarczaniem Wykonawcy Dziennikó Budowy
 • monitorowanie postępu prac poprzez inspekcje placu budowy, pomiary itp. wraz z dokumentowaniem
 • monitorowanie trybu zatwierdzania producentów oraz prawodłowości kontroli dostaw materiałów i urządzeń
 • kontrola zgodności z wymaganiami Unii Europejskiej świadect pochodzenia materiałów i urzadzeń
 • udział w opracowywaniu Harmonogramu Projektu, programu robót, planu płatności oraz monitorowanie ich realizacji wraz z udziałem w opracowywaniu raportów z postępu prac w aspekcie rzeczowym i jakościowym
 • kontrolowanie zgodności realizacji Projektu z wymaganym Systemem Zapewnienia Jakości
 • udział w odbiorach, testach, badaniach, rozruchach, kontrolach, audytach itp.
 • monitorowanie usuwania wad
 • opiniowanie Wniosków i Protokołów zmian, prac dodatkowych, nieprzewidzianych w projekcie budowlanym i wykonawczym
 • monitorowanie zabezpieczenia obiektów, budynków, znalezisk archeologicznych itp. w rejonie prowadzonych prac
 • kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska
 • wykonywanie wszelkich innych zadań w zakresie infrastruktury oczyszczania ścieków zlecanych przez MAO - Pełnomocnika ds. realizacji Projektu
drukuj tekst
strony internetowe Warszawa