infrastruktura i środowisko
ŻWIK
kropla
UE fundusz spójności
infooproje

Cele i zakres projektu

220px-POL_Zagan_COA.svg.jpg zwik.logo.jpg 6br5risr12.jpg

 

W dniu 19 czerwca 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano umowę o dofinansowanie projektu realizowanego przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o. o., pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań”. Zadnie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 1.1 gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji oszacowana została na kwotę 85.309.699,00 zł netto, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 43.670.088,17 zł. Zadanie przygotowywano w partnerstwie ustanowionym pomiędzy Gminą Żagań o statusie miejskim oraz Gminą Wiejską Żagań. Projekt realizowany będzie do grudnia 2012 r.


logo_projektu.jpgUZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTUNajważniejszą przesłanką, która skłoniła władze obu samorządów do przygotowania niniejszego projektu był niedobór systemu wodno – ściekowego w zakresie braku systemu kanalizacji ściekowej na dużej części obszaru obu gmin. Aktualny stopień skanalizowania ludności zamieszkującej aglomerację Żagań wynosi około 74%. Po zrealizowaniu inwestycji procent ten wzrośnie do 92 %.

W chwili obecnej, na terenie aglomeracji problemem jest  też obecne wykorzystanie osadów z oczyszczalni ścieków w Żaganiu do uprawy roślin energetycznych. Biorąc pod uwagę znaczącą ilość metali ciężkich w powstającym na oczyszczalni osadzie, aktualny sposób zagospodarowania powinien zostać zmieniony ze względu na ograniczoną chłonność uprawianych gruntów. Kolejną słabą stroną systemu wodno-ściekowego aglomeracji Żagań jest duża awaryjność sieci wodociągowej na terenie Miasta Żagań, spowodowana złym stanem technicznym najstarszych (ponad 50-cio letnich) odcinków sieci wodociągowej.

 


logo_projektu.jpgZAKRES RZECZOWY PROEJKTU


 

Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacyjnych o długości 56 km (z czego 34 km stanowić będzie kanalizacja grawitacyjna, natomiast ponad 22 km kanalizacja tłoczna). W ramach tej części przedsięwzięcia powstanie również 20 pompowni ścieków, 18 lokalnych punktów tłocznych oraz 997 przykanalików. Powyższe zadania realizowane będą w Mieście Żagań (Osiedle Kolonia Laski i Osiedle Moczyń) oraz w miejscowościach położonych na terenie Gminy Wiejskiej Żagań tj. - Dzietrzychowice, Tomaszowo, Bożnów, Miodnica, Stary Żagań oraz Pożarów. Kolejnym etapem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest uporządkowanie systemu oczyszczania ścieków. W tej części przedsięwzięcia wybudowana zostanie słoneczna suszarnia osadów ściekowych wraz z magazynem osadów i infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Żaganiu. Trzecim, uzupełniającym elementem projektu jest modernizacja sieci wodociągowej, poprzez wymianę i renowację ponad 13 km sieci wodociągowej i modernizacji dwóch hydroforni na terenie miasta Żagań.

Władze obu samorządów mają świadomość, iż realizowana inwestycja nie jest zbyt efektowna jeżeli chodzi o wizualny aspekt przedsięwzięcia. Zgodnie jednak przyznają, iż aby doścignąć najbardziej rozwinięte regiony Europy Zachodniej takie przedsięwzięcia muszą być realizowane aby zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców obszarów dotychczas pozbawionych infrastruktury kanalizacyjnej.

 

drukuj tekst
strony internetowe Warszawa